Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg
Gouverneur der KMA van 1954 - 1959.

Gouverneur Kloppenburg 

Voorganger
K.F. Puffius
Overzicht Gouverneurs Opvolger
W.C.H. van Reede

 

 

 

Loopbaan

Willem Kloppenburg werd op 26 november 1909 te Burum gemeente Kollumerland (Friesland) geboren. Na de Christelijke H.B.S. te Groningen te hebben doorlopen werd hij in 1930 toegelaten tot de Koninklijke Militaire Academie te Breda, waar hij de 3-jarige opleiding als cadet bij het wapen der Cavalerie, volgde.  
Op 1 augustus 1933 werd hij benoemd tot tweede Luitenant der Huzaren en geplaatst bij het 1e Eskadron van het IIe Regiment Huzaren te 's-Gravenhage.
In 1936 werd hij gedetacheerd bij de Rijschool te Amersfoort en op 1 augustus 1937 werd hij bevorderd tot eerste luitenant en geplaatst bij het 2e Eskadron van het Ie regiment Huzaren te Amersfoort.
In 1938 werd hij teleurgesteld bij de School voor Reserve-officieren der Cavalerie te Amersfoort.
In de jaren 1933 tot 1940 nam de Luitenant Kloppenburg als een verdienstelijk ruiter deel aan tal van hippische wedstrijden, zowel in Nederland als in het Buitenland.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij in de periode 1942-1945 krijgsgevangene van de Duitse overweldigers. In Duitse krijgsgevangenschap zag hij nog kans om met goed gevolg het Staatsexamen af te leggen.
Aan het einde van de oorlog keerde hij naar Nederland terug en werd gedetacheerd bij verschillende infanterie- en tankregimenten in Groot-Brittanie.
Na terugkeer in ons land studeerde hij aan de Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage en werd op 2 april 1947 bevorderd tot Ritmeester der Cavalerie.
Na zijn studie aan de Hogere Krijgsschool volgde een detachering aan het "Command and General Staff College" te Leavenworth in de Verenigde Staten van Amerika.  
Van 1948 tot 1950 was hij docent aan de Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, waarna hij enige tijd werkzaam was in het Kabinet van de Chef van de Generale Staf.  
In februari 1949 werd hij bevorderd tot Majoor der Cavalerie.Van maart 1951 tot juli 1963 was hij Regimentscommandant van het Regiment Huzaren van Boreel te Amersfoort. Op 1 juli 1953 werd hij bevorderd tot Luitenant-Kolonel van het Regiment na tevoren deze rang reeds tijdelijk te hebben bekleed, waarbij hem tevens op dezelfde datum de tijdelijke rang van Kolonel werd verleend.
Na een cursus te hebben gevolgd aan het Defensiestudiecertrum te 's-Gravenhage werd Kolonel Kloppenburg benoemd tot Hoofd Sectie Personeel van de Nederlandse Territoriale Bevelhebber te 's-Gravenhage.
Op 6 oktober 1954 begon Kolonel Kloppenburg zijn functie als Gouverneur der Koninklijke Militaire Academie waarbij hij het Commando overnam van zijn voorganger Brigade-generaal K.F. Puffius.
Te rekenen naar de tijd dat de Gouverneurs van de KMA de scepter hebben gezwaaid over de Koninklijke Militaire Academie kan men zeggen dat de gemiddelde ambtsperiode van de Gouverneurs der KMA 4,5 Jaar is geweest.
En daar heeft de Kolonel Kloppenburg als 28e Gouverneur van de KMA dan ook geen uitzondering op gemaakt.
Het einde van zijn 5-jarige ambtsperiode als Gouverneur in 1959 betekende voor hem ook het einde van zijn militaire carrière, want na 26 dienstjaren als officier ging Kolonel Kloppenburg het officierscorps verlaten.
Tijdens zijn ambtsperiode als gouverneur werden talrijke constructieve wijzigingen doorgevoerd, zoals een nieuw systeem van kennis- en persoons- beoordeling. Op infrastructureel gebied werden verschillende verbeteringen aangebracht aan de gebouwen van de KMA op het Academieterrein en in de Trip van Zoudtlandtkazerne.
Voor de stad Breda had deze Gouverneur ook een belangstelling die ver uitging boven het ambtelijke. Dat bleek uit zijn actieve deelname aan het verenigingsleven in de stad en dat de poorten van de KMA onder zijn Gouverneurschap wijd open werden gezet, voor bezoekers scholieren en verenigingen, die gebruik konden maken van de Aula en van de Sportaccommodaties en die KMA en Kasteel konden bezoeken.
Als markante gebeurtenissen in de periode 1954-1959 zijn vermeldenswaard het Werkbezoek van Z.K.H. Prins Bernard in februari 1956 en het bezoek van H.K.H. Prinses Irene tijdens het Cadettenassaut in april 1959 Voorts zijn vermeldenswaard het Internationaal Athletiektournooi met deelnemers uit Belgen, Engelnad, Frankrijk en Nederland in Juni 1957, de viering van het 130-Jarig bestaan van de KMA in november 1958 met een reünie van oud-docenten en het bezoek, dat honderden oud-leerlingen van de Hoofdcursus in Juli 1959 aan de KMA brachten, tot 2 Eretafels van de Hoofdcursus in de Koningsgalerij van het Kasteel werden onthuld.
Aanvankelijk zou Kolonel Kloppenburg op 1 november 1959 de KMA verlaten in verband met een benoeming bij de Staf van de Northern Army Group in West-Duitsland. Deze plaatsing ging echter niet door, omdat hem op eigen verzoek op 1 oktober van dat jaar eervol ontslag werd verleend.
Op 28 september 1959 nam de stad Breda afscheid van Kolonel Kloppenburg tijdens een speciaal belegde receptie, die in de Grote zaal van het Kasteel werd gehouden. Vele civiele en militaire autoriteiten waren hier aanwezig.
De Burgemeester van Breda, dr. C. Kortmann, die bij deze receptie voor de laatste maal als Burgemeester van de stad optrad in verband met zijn benoeming tot Gouverneur van de Provincie Noord-Brabant, bood namens de stad Breda een zilveren dienblad aan waarin het wapen van de stad Breda was gegraveerd.
Op 28 september 1959 nam het voltallige personeel in de Aula van de KMA afscheid van Kolonel Kloppenburg, waarbij hem als herinnering een aantal fotoalbums werden aangeboden, die betrekking hadden op de jaren 1954-1959.
Ten overstaan van het voltallige personeel, dat aan de KMA was verbonden en in tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden droeg Kolonel Kloppenburg op 30 september 1959 het Commando over de KMA over aan zijn opvolger Brigade-Generaal W.C.H. van Reede.
Daarmede kwam een einde aan een periode van 5 jaren als Gouverneur.
Waarvan Kolonel Kloppenburg in een afscheidstoespraak getuigde: "Met voldoening heb ik dit commando uitgevoerd en het is de mooiste tijd van mijn militaire carrière geweest".